Σχολικές Απουσίες

Άρθρο 95 του νόμου 4547/2018

Φεκ 102/Α/12.06.2018

Όσοι συμμετέχουν σε Πανελλήνιου αγώνες με βεβαίωση της ΕΣΟ, έχουν δικαίωμα 70 απουσιών χωρίς να προσμετρωνται στις 114 απουσίες.

η διάταξη αυτή επικαιροποιήθηκε και στο :

Άρθρο 24 παράγραφος 7γ Τεύχος Β2005/31.05.2019